1mb bằng bao nhiêu kb, byte, gb?

1mb bằng bao nhiêu kb, byte, gb?

- in Đời Sống
126
Chức năng bình luận bị tắt ở 1mb bằng bao nhiêu kb, byte, gb?

1mb bằng bao nhiêu kb, byte, gb?

Bạn đang bắt đầu học công nghệ thông tin và có một số thuật ngữ bạn không hiểu về dung lượng như mb hay kb, byte, gb.. không biết quy đổi 1mb bằng bao nhiêu kb? Hãy yên tâm dưới đây sẽ giải đáp cho bạn

MB là viết tắt của Megabyte và 1mb quy đổi ra sẽ bằng 1024 kb (Kilobyte)

Còn 1 kb quy đổi ra sẽ bằng 1024 b (byte)

1 kb (Kilobyte) = 8,192 Bits

1gb (Gigabyte) = 1024 mb

1tb (Terabyte) = 1024 gb

You may also like

Bài toán gia tăng giá trị cho hạt điều vỏ lụa rang muối

Bài toán gia tăng giá trị cho hạt