[C#] Hướng dẫn demo ứng dụng chat sử dụng công nghệ SignaIR

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ chia sẽ đến các bạn source code Chat Client, sử dụng công nghệ Signalr trong lập trình C#.

Signalr là gì?

ASP.NET SignalR là một thư viện cho các lập trình viên Asp.Net đơn giản hóa quá trình thêm chức năng web real-time trong phát triển ứng dụng. Real-time web functionality là gì ? Đó là khả năng server đẩy những nội dung tới client đã được kết nối một cách tức thì. Nó khác với giao thức HTTP thông thường: server đợi những yêu cầu từ client và trả về nội dung tương ứng.

SignalR có thể sử dụng trong bất kì chức năng web real-time nào. Trong đó ứng dụng chat trên web là một ví dụ điển hình. Ngoài ra, các ứng dụng cho dashboards, monitoring, collaborative là những gợi ý cho việc sử dụng SignalR.

READ:  Vì sao không cài đặt được ứng dụng trên Samsung

signalr

SignalR phân phối một API đơn thuần cho việc tạo server-to-client remote procedure call ( RPC ) để gọi những hàm javascript trong trình duyệt ( và những nền tảng khác ) từ code. Net của server-side. SignalR cũng gồm có API cho việc quản trị liên kết ( connect và disconnect events ) và những liên kết nhóm .

Video demo ứng dụng chat sử dụng SignalR:

 

Đầu tiên, để chạy những bạn cần thiết lập cho mình thư viện SignaIR từ Nuget :

PM> Install-Package Microsoft.AspNet.SignalR -Version 2.4.0

Source code cho Form Server C # :

using Microsoft.AspNet.SignalR;
using Microsoft.Owin.Cors;
using Microsoft.Owin.Hosting;
using Owin;
using System;
using System.Reflection;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace SignalRChat
{

  public partial class WinFormsServer : Form
  {
    private IDisposable SignalR { get; set; }
    const string ServerURI = "http://localhost:8080";

    internal WinFormsServer()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void ButtonStart_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      WriteToConsole("Starting server...");
      ButtonStart.Enabled = false;
      Task.Run(() => StartServer());
    }

    private void ButtonStop_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //SignalR will be disposed in the FormClosing event
      Close();
    }

    private void StartServer()
    {
      try
      {
        SignalR = WebApp.Start(ServerURI);
      }
      catch (TargetInvocationException)
      {
        WriteToConsole("Server failed to start. A server is already running on " + ServerURI);
        
        this.Invoke((Action)(() => ButtonStart.Enabled = true));
        return;
      }
      this.Invoke((Action)(() => ButtonStop.Enabled = true));
      WriteToConsole("Server started at " + ServerURI);
    }
   
    internal void WriteToConsole(String message)
    {
      if (RichTextBoxConsole.InvokeRequired)
      {
        this.Invoke((Action)(() =>
          WriteToConsole(message)
        ));
        return;
      }
      RichTextBoxConsole.AppendText(message + Environment.NewLine);
    }

    private void WinFormsServer_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      
      if (SignalR != null)
      {
        SignalR.Dispose();
      }
    }
  }
  
  class Startup
  {
    public void Configuration(IAppBuilder app)
    {
      app.UseCors(CorsOptions.AllowAll);
      app.MapSignalR();
    }
  }
  
  public class MyHub : Hub
  {
    public void Send(string name, string message)
    {
      Clients.All.addMessage(name, message);
    }
    public override Task OnConnected()
    {
      Program.MainForm.WriteToConsole("Client connected: " + Context.ConnectionId);
      return base.OnConnected();
    }
    public override Task OnDisconnected()
    {
      Program.MainForm.WriteToConsole("Client disconnected: " + Context.ConnectionId);
      return base.OnDisconnected();
    }
  }
}

Source code Form Client C # :

using Microsoft.AspNet.SignalR.Client;
using System;
using System.Net.Http;
using System.Windows.Forms;

namespace WinFormsClient
{
  public partial class WinFormsClient : Form
  {    
    private String UserName { get; set; }
    private IHubProxy HubProxy { get; set; }
    const string ServerURI = "http://localhost:8080/signalr";
    private HubConnection Connection { get; set; }
    
    internal WinFormsClient()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void ButtonSend_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      HubProxy.Invoke("Send", UserName, TextBoxMessage.Text);
      TextBoxMessage.Text = String.Empty;
      TextBoxMessage.Focus();
    }

    
    private async void ConnectAsync()
    {
      Connection = new HubConnection(ServerURI);
      Connection.Closed += Connection_Closed;
      HubProxy = Connection.CreateHubProxy("MyHub");
     
      HubProxy.On("AddMessage", (name, message) =>
        this.Invoke((Action)(() =>
          RichTextBoxConsole.AppendText(String.Format("{0}: {1}" + Environment.NewLine, name, message))
        ))
      );
      try
      {
        await Connection.Start();
      }
      catch (HttpRequestException)
      {
        StatusText.Text = "Unable to connect to server: Start server before connecting clients.";        
        return;
      }

      //Activate UI
      SignInPanel.Visible = false;
      ChatPanel.Visible = true;
      ButtonSend.Enabled = true;
      TextBoxMessage.Focus();
      RichTextBoxConsole.AppendText("Connected to server at " + ServerURI + Environment.NewLine);
    }

    
    private void Connection_Closed()
    {
      //Deactivate chat UI; show login UI. 
      this.Invoke((Action)(() => ChatPanel.Visible = false));
      this.Invoke((Action)(() => ButtonSend.Enabled = false));
      this.Invoke((Action)(() => StatusText.Text = "You have been disconnected."));
      this.Invoke((Action)(() => SignInPanel.Visible = true));
    }

    private void SignInButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      UserName = UserNameTextBox.Text;
      
      if (!String.IsNullOrEmpty(UserName))
      {
        StatusText.Visible = true;
        StatusText.Text = "Connecting to server...";
        ConnectAsync();
      }
    }

    private void WinFormsClient_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      if (Connection != null)
      {
        Connection.Stop();
        Connection.Dispose();
      }
    }
  }
}
,>

 

READ:  5 ứng dụng thực tế điện toán đám mây trong doanh nghiệp

Have fun 🙂
DOWNLOAD SOURCE

Share this post

Post Comment