Cả vú lấp miệng em

Cả vú lấp miệng em nghĩa là gì

Cả vú lấp miệng em theo nhiều chuyên gia giải đáp. Thì đây có nghĩa là dùng thế mạnh, của cải để chèn ép, lấn át kẻ yếu hơn.

READ:  Cách khắc phục lỗi không gỡ được phần mềm

Share this post