Cách giải bài tập phản ứng trao đổi ion trong dung dịch hay, chi tiết

A. Phương pháp giải & Ví dụ minh họa

Viết phương trình ion thu gọn

Quảng cáo

+ Viết phản ứng dạng phân tử, nghiên cứu và phân tích dạng phân tử thành dạng ion. Rút gọn những ion giống nhau ở hai vế, cân đối điện tích và nguyên tử ở hai vế, thu được phương trình ion rút gọn .
+ Các chất kết tủa, chất khí và chất điện li yếu vẫn giữ ở dạng phân tử .

Ví dụ minh họa

Bài 1: Viết phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng sau (nếu có) xảy ra trong dung dịch:

a) KNO3 + NaCl    b) NaOH + HNO3

c) Mg(OH)2 + HCl    d) Fe2(SO4)3 + KOH

e) FeS + HCl    f) NaHCO3 + HCl

g) NaHCO3 + NaOH    h) K2CO3 + NaCl

i) CuSO4 + Na2S

Hướng dẫn:

a. Không xảy ra

b. NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O

H + + OH – → H2O

c. Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + H2O

Mg ( OH ) 2 + 2H + → Mg2 + + H2O

d. Fe2(SO4)3 + 6KOH → 2Fe(OH)3↓ + 3K2SO4

Fe3 + + 3OH – → Fe ( OH ) 3 ↓

e. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑

FeS + 2H + → Fe2 + + H2S ↑

f. NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2↑ + H2O

HCO3 – + H + → CO2 ↑ + H2O

g. NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

HCO3 – + OH – → CO32 – + H2O

h. Không xảy ra

i. CuSO4 + Na2S → CuS↓ + Na2SO4

Cu2 + + S2 – → CuS ↓

Quảng cáo

Bài 2: Một dung dịch có chứa các ion: Mg2+, Cl-, Br-.

– Nếu cho dd này tính năng với dd KOH dư thì thu được 11,6 gam kết tủa .
– Nếu cho dd này tính năng với AgNO3 thì cần vừa đúng 200 ml dd AgNO3 2,5 M và sau phản ứng thu được 85,1 g kết tủa .
a. Tính [ ion ] trong dd đầu ? biết Vdd = 2 lít .
b. Cô cạn dung dịch khởi đầu thì thu được bao nhiêu gam chất rắn ?

Hướng dẫn:

Phương trình ion :
Mg2 + + 2OH – → Mg ( OH ) 2 ↓
0,2 ← 0,2 mol
Ag + + Cl – → AgCl ↓ ; Ag + + Br – → AgBr ↓
Gọi x, y lần lượt là mol của Cl -, Br – .
x + y = 0,5 ( 1 ) ; 143,5 x + 188 y = 85,1 ( 2 ). Từ ( 1 ), ( 2 ) ⇒ x = 0,2, y = 0,3
a. [ Mg2 + ] = 0,2 / 2 = 0,1 M ; [ Cl – ] = 0,2 / 2 = 0,1 M ; [ Br – ] = 0,3 / 0,2 = 0,15 M
b. m = 0,2. 24 + 0,2. 35,5 + 0,3. 80 = 35,9 gam

Bài 3: Dd X chứa các ion: Fe3+, SO42-, NH4+, Cl-. Chia dd X thành hai phần bằng nhau:

Phần 1 : tính năng với lượng dư dd NaOH, đun nóng thu được 0,672 lít khí ( đktc ) và 1,07 gam kết tủa .
Phần 2 : tính năng với lượng dư dd BaCl2, thu được 4,66 gam kết tủa. Tổng khối lượng những muối khan thu được khi cô cạn dd X là ( quy trình cô cạn chỉ có nước bay hơi )

Hướng dẫn:

nNH4 + = nNH3 = 0,672 / 22,4 = 0,03 mol
nFe3 + = 1,07 / 107 = 0,01 mol ; nSO42 – = 4,66 / 233 = 0,02 mol
Áp dụng đL bảo toàn điện tích : 3.0,01 + 0,03 = 2.0,02 + x ⇒ x = 0,02
m = 0,01. 56 + 0,03. 18 + 0,02. 96 + 0,02. 35,5 = 3,73 gam
Khối lượng muối khan trong dung dịch X : 3,73. 2 = 7,46 gam

Quảng cáo

Bài 4: Cho 100ml dung dịch hỗn hợp CuSO4 1M và Al2(SO4)3 1M tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, lọc lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi thu được chất rắn có khối lượng là

Hướng dẫn:

m = mCuO + mBaSO4 = 80.0,1 + 233.0,4 = 101,2 gam

Bài 5: Cho hỗn hợp rắn A gồm KCl và KBr tác dụng với dung dịch AgNO3 dư Lượng kết tủa sinh ra khi làm khô có khối lượng bằng lượng AgNO3 đã phản ứng. Thành phần % khối lượng KCl trong hỗn hợp A là

Hướng dẫn:

Gọi mol KCl, KBr lần lượt là x, y mol .
Ta có : 35,5 x + 80 y = 62. ( x + y )
Hóa học lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 11 có đáp án

B. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Phương trình ion rút gọn: H+ + HCO3- → CO2 ↑ + H2O tương ứng với PTHH dạng phân tử nào sau đây ?

( 1 ) 2HC l + Na2CO3 → 2 NaCl + CO2 ↑ + H2O
( 2 ) 2N aHCO3 + H2SO4 → Na2SO4 + 2CO2 ↑ + 2 H2O
( 3 ) CaCO3 + 2HC l → CaCl2 + CO2 ↑ + H2O
( 4 ) Ca ( HCO3 ) 2 + 2HC l → CaCl2 + 2CO2 ↑ + 2H2 O
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Bài 2: Các tập hợp ion sau đây có thể tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch

A.Na+, Cu2+, OH-, NO3-        B. Ca2+, Fe2+, NO3-, Cl-

C.Na+, Ca2+, HCO3-, OH-        D. Fe2+, H+, OH-, NO3-

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Bài 3: Chất nào sau đây không tạo kết tủa khi cho vào dung dịch AgNO3

A. KBr        B. K3PO4        C. HCl        D. H3PO4

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Bài 4: Cho dung dịch chứa các ion sau : Na+ ,Ca2+ ,Mg2+ ,Ba2+, H+, NO3-. muốn tách được nhiều cation ra khỏi dung dịch mà không đưa ion lạ vào dung dịch người ta dùng :

A. dung dịch K2CO3 vừa đủ .        B. dung dịch Na2SO4 vừa đủ.

C. dung dịch KOH vừa đủ.        D. dung dịch Na2SO3 vừa đủ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Bài 5: Trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào cùng tồn tại trong dung dịch ?

A. AlCl3 và Na2CO3        B. HNO3 và NaHCO3

C. NaAlO2 và KOH        D. NaCl và AgNO3

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Bài 6: Phản ứng hóa học nào sau đây có phương trình ion thu gọn là H+ + OH → H2O ?

A. HCl + NaOH → H2O + NaCl

B. NaOH + NaHCO3 → H2O + Na2CO3

C. H2SO4 + BaCl2 → 2HCl + BaSO4

D. H2SO4 +Ba(OH)2 → 2 H2O + BaSO4

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Bài 7: Phương trình: S2- + 2H+ → H2S là phương trình ion rút gọn của phản ứng

A. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑.

B. 2NaHSO4 + 2Na2S → 2Na2SO4 + H2S↑

C. 2HCl + K2S → 2KCl + H2S↑.

D. BaS + H2SO4 → BaSO4↓ + H2S↑.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Bài 8: Không thể có dung dịch chứa đồng thời các ion

A. Ba2+, OH-, Na+, SO42-        B. K+, Cl-, OH-, Ca2+.

C. Ag+, NO3-, Cl-, H+        D. A và C đúng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Bài 9: Cho 1 lượng dư dung dịch AgNO3 vào 100 ml dung dịch hỗn hợp NaF 0,05M, NaCl 0,1M, NaBr 0,05M. Khối lượng kết tủa thu được là

A. 3,01 gam        B. 2,375 gam        C. 2,875 gam        D. 3,375 gam

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

m = 0,01. ( 108 + 35,5 ) + 0,005. ( 108 + 80 ) = 2,375 gam

Bài 10: Cho 4 dung dịch trong suốt, mỗi dung dịch chỉ chứa một loại cation và một loại anion trong các ion sau : Ba2+ ,Al3+, Na+, Ag+ ,CO3- ,NO3- ,Cl- ,SO42-. Các dung dịch đó là :

A. BaCl2,Al2(SO4)3,Na2CO3,AgNO3.

B. Ba(NO3)2, Al2(SO4)3,Na2CO3, AgCl.

C. BaCl2, Al2(SO4)3,Na2CO3,AgNO3.

D. Ba(NO3)2, Al2(SO4)3,NaCl, Ag2CO3.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Xem thêm những dạng bài tập Hóa học lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

su-dien-li.jsp

READ:  Top 5 phần mềm quản lý đơn hàng chất lượng, hiệu quả

Share this post

Post Comment