Chất Không Phản Ứng Với Agno3 Trong Dung Dịch Nh3 Đun Nóng Tạo Thành Ag Là A

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Chất không phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng tạo thành Ag là

A. C6H12O6 (glucozơ)

B.Bạn đang xem : Chất không phản ứng với agno3 trong dung dịch nh3 đun nóng tạo thành ag làCH3COOH

C. HCHO

D. HCOOH.

*

Chọn đáp án B

Các chất có nhóm – CHO trong phân tử thì có phản ứng tráng gương : C6H12O6 ( glucozơ ), HCHO, HCOOH

Cho những chất sau : Glucozơ, Saccarozơ, Mantozơ, axit fomic. Số chất phản ứng với A g N O 3 trong dung dịch N H 3, đun nóng tạo thành Ag là :

A.1

B. 2

C. 3

D. 4

Chất không phản ứng với A g N O 3 trong dung dịch N H 3, đun nóng tạo thành Ag là :

A. C H 3 C O O H

B. Mantozo

C. HCHO

READ:  Công dụng của kính hiển vi

D. Glucozo

Chất phản ứng được với dung dịch AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng tạo ra Ag là A. rượu etylic. B. anđehit axetic. C. axit axetic. D. glixerol.
Cho những chất sau : HCHO ; CH3CHO ; HCOOH ; CH3COOH, CH2 = CHCOOH. Số chất cho được phản ứng với cảNa và AgNO3 / NH3làCho những chất sau : HCHO ; CH3CHO ; HCOOH ; CH3COOH, CH2 = CHCOOH. Số chất cho được phản ứng với cảNa và AgNO3 / NH3là

Hỗn hợp X gồm glucozơ, saccarozơ. Cho a gam X phản ứng với lượng dư dung dịch A g N O 3 trong N H 3 đun nóng thu được 9,72 gam A g. Mặt khác đun a gam X với dung dịch H C l đến phản ứng hoàn toàn được dung dịch Y. Kiềm hóa Y rồi thêm tới dư dung dịch A g N O 3 trong N H 3 đun nóng thu được 25,92 gam A g. Giá trị nào sau đây gần nhất với a?

A. 33

B. 21

C. 28

D. 38

Đun nóng dung dịch chứa m gam glucozơ với lượng vừa đủ dung dịch AgNO3 / NH3, sau phản ứng thu được 43,2 gam Ag. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80 %, giá trị của m làĐun nóng dung dịch chứa m gam glucozơ với lượng vừa đủ dung dịch AgNO3 / NH3, sau phản ứng thu được 43,2 gam Ag. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80 %, giá trị của m là

READ:  Ứng Dụng Của Máy Điện Không Đồng Bộ, Máy Điện Không Đồng Bộ Là Gì

A. 57,6.

B. 28,8.

C. 36,0.

D. 45,0.

Cho 500 ml dung dịch glucozơ phản ứng trọn vẹn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 ( đun nóng ), thu được 10,8 gam Ag. Nồng độ mol của dung dịch glucozơ đã dùng là

A. 0,20M

B. 0,01M

C. 0,02M

D. 0,10M

Hỗn hợp A gồm glucozơ và tinh bột được chia thành hai phần bằng nhau. Phần thứ nhất được khuấy trong nước, lọc và cho nước lọc phản ứng với dung dịch A g N O 3 ( d ư ) / N H 3 thấy tách ra 2,16 gam Ag. Phần thứ hai được đun nóng với dung dịch H 2 S O 4 loãng, trung hoà hỗn hợp thu được bằng dung dịch NaOH rồi cho mẫu sản phẩm công dụng với dung dịch A g N O 3 ( d ư ) / N H 3 thấy tách ra 6,48 gam Ag. Giả sử những phản ứng xảy ra trọn vẹn. Phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp khởi đầu là A. 64,29 % glucozơ và 35,71 % tinh bột .Xem thêm : Nhà Nước Văn Lang Ra Đời Trong Hoàn Cảnh Nào, Nhà Nước Văn Lang Ra Đời Trong Hoàn Cảnh A B. 64,71 % glucozơ và 35,29 % tinh bột. C. 35,29 % glucozơ và 64,71 % tinh bột. D. 35,71 % glucozơ và 64,29 % tinh bột.
Lớp 12 Hóa học
1
0
Lớp 12 Hóa họcCho a gam glucozơ phản ứng với dung dịch AgNO 3 / NH 3 tạo thành a gam Ag. Phần trăm của glucozơ tham gia phản ứng là

READ:  Labview Là Gì - Giới Thiệu Về Labview

A. 83,33%.

B. 41,66%.

C. 75,00%.

Xem thêm : Câu 16 Một Quả Bóng Chứa Khí Nhẹ Bay Lên Được Là Nhờ : Trọng Lự

D.37,50%.

Lớp 12 Hóa học
1
0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading…

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Lớp 12 Hóa họcLoading …

Share this post

Post Comment