Cho 11.36 Gam Hỗn Hợp Gồm Fe Feo Fe2O3 Fe3O4, Cho 11 36G Hỗn Hợp Gồm Fe Feo Fe2O3 Fe3O4

Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 1,344 lít khí NO ( loại sản phẩm khử duy nhất ở đktc ) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X sau phản ứng được m gam muối khan. Giá trị m là :Phương pháp giải

– áp dụng phương pháp qui đổi nguyên tử

Qui đổi 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 là hỗn hợp của x mol Fe và y mol O.Bạn đang xem : Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm fe, feo, fe2o3 và fe3o4 phản ứng hết vớTa có : mHH = 56 x + 16 y = 11,36 ( 1 )Bảo toàn e : ( 3 { n_ { Fe } } = 2 { n_O } + 3 { n_ { NO } } = > 3 x = 2 y + 0,18 , { , _ { } } ( 2 ) , , )- vận dụng công thức giải nhanh : ( { m_ { Fe } } = frac { { 7. { m_ { hh } } + 56. { n_e } } } { { 10 } } )Cách 1 : vận dụng giải pháp qui đổi nguyên tửQui đổi 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 là hỗn hợp của x mol Fe và y mol O.Bạn đang xem : Cho 11 36 g hỗn hợp gồm fe feo fe2o3 fe3o4Ta có : mHH = 56 x + 16 y = 11,36 ( 1 )Bảo toàn e : ( 3 { n_ { Fe } } = 2 { n_O } + 3 { n_ { NO } } = > 3 x = 2 y + 0,18 , { , _ { } } ( 2 ) , , )Giải hệ ( 1 ) và ( 2 ) => x = 0,16 mol ; y = 0,15 mol ( { n_ { Fe { { ( N { O_3 } ) } _3 } } } = { n_ { Fe } } = x = 0,16 mo { l_, } = > { m_ { Fe { { ( N { O_3 } ) } _3 } } } = 0,16. 242 = 38,72 gam )

Cách 2: áp dụng công thức giải nhanh.Bạn đang xem : Cho 11.36 gam hỗn hợp gồm fe feo fe2o3 fe3o4

( begin { array } { l } { m_ { Fe } } = frac { { 7. { m_ { hh } } + 56. { n_e } } } { { 10 } } = frac { { 7.11,36 + 56.0,06. 3 } } { { 10 } } = 8,96 gam { n_ { Fe { { ( N { O_3 } ) } _3 } } } = { n_ { Fe } } = frac { { 8,96 } } { { 56 } } = 0,16 mo { l_, } _ { } { m_ { Fe { { ( N { O_3 } ) } _3 } } } = 0,16. 242 = 38,72 gam end { array } )Đáp án cần chọn là : d…

…Câu hỏi tương quanNung m gam bột sắt trong oxi thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hoà tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 dư thoát ra 0,56 lít NO ( đktc ) là loại sản phẩm khử duy nhất. Giá trị m là :Vào thế kỷ XVII những nhà khoa học đã lấy được một mẩu sắt nguyên chất từ những mảnh vỡ của thiên thạch. Sau khi đem về phòng thí nghiệm do dữ gìn và bảo vệ không tốt nên nó bị oxi hóa thành m gam chất rắn X gồm Fe và những oxit của nó. Để xác lập khối lượng của mẩu sắt thì những nhà khoa học đã cho m gam chất rắn X trên vào vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được khí NO duy nhất và dung dịch muối Y. Cô cạn dung dịch muối Y cân nặng 48,4 gam chất rắn khan. Mẩu thiên thạch bằng sắt nguyên chất đó có khối lượng là :Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 1,344 lít khí NO ( mẫu sản phẩm khử duy nhất ở đktc ) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X sau phản ứng được m gam muối khan. Giá trị m là :

READ:  Top 6 game Pokemon online hay nhất trên điện thoại Android, iOS

Nung 8,4 gam Fe trong không khí, sau phản ứng thu được m gam X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Hoà tan m gam hỗn hợp X bằng HNO3 dư, thu được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị m là:

Nung m gam Fe trong không khí, sau một thời hạn ta thu được 11,2 gam hỗn hợp chất rắn X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hoà tan hết 11,2 gam hỗn hợp chất rắn X vào dung dịch HNO3 dư thu được 2,24 lít khí NO2 ( đktc ) là loại sản phẩm khử duy nhất. Giá trị m là :Hoà tan hết m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4 trong dung dịch HNO3 đặc nóng thu được 4,48 lít khí màu nâu duy nhất ( đktc ). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 145,2 gam muối khan, giá trị m là :Hoà tan trọn vẹn 49,6 gam hh X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 bằng H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch Y và 8,96 lít khí SO2 ( đktc ). Thành phần Phần Trăm về khối lượng của oxi trong hỗn hợp X và khối lượng muối trong dung dịch Y lần lượt là :

Để khử hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 cần 0,05 mol H2. Mặt khác hoà tan hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thì thu được thể tích V ml SO2 (đktc). Giá trị V(ml) là:

READ:  Khóa luận Ứng dụng mô hình var (value at risk), cvar (conditional value at risk) và các mô hình để quản trị rủi ro danh mục cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 với số mol mỗi chất là 0,1 mol hoà tan hết vào dung dịch Y gồm ( HCl, H2SO4 loãng ) dư thu được dung dịch Z. Nhỏ từ từ dung dịch Cu ( NO3 ) 2 1M vào dung dịch Z cho tới khi ngừng thoát khí NO. Thể tích dung dịch Cu ( NO3 ) 2 cần dùng và thể tích khí thoát ra ở đktc là :Nung x mol Fe và 0,15 mol Cu trong không khí một thời hạn thu được 63,2 gam hỗn hợp chất rắn. Hoà tan trọn vẹn hỗn hợp chất rắn trên bằng H2SO4 đặc, nóng, dư thu được dung dịch Y và 6,72 lít khí SO2 ( đktc ). Giá trị của x mol làCho 8,16 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng, thu được 1,344 lít NO ( đktc ) và dung dịch Z. Dung dịch Z hòa tan tối đa 5,04 gam Fe sinh ra khí NO. Biết trong những phản ứng, NO là loại sản phẩm khử duy nhất của N + 5. Số mol HNO3 đã phản ứng làHòa tan trọn vẹn 2,44 gam bột X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3, Cu bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư. Sau phản ứng thu được 0,504 lít khí SO2 ( loại sản phẩm khử duy nhất, đktc ) và dung dịch chứa 6,6 gam hỗn hợp muối sunfat. Phần trăm khối lượng của Cu trong X làCho 52 gam hỗn hợp A gồm Fe, FeO, Fe3O4, Cu, CuO vào m gam dung dịch H2SO4 98 % ( to ), phản ứng trọn vẹn thu được 2,24 lít khí SO2 ( đktc, mẫu sản phẩm khử duy nhất ), dung dịch M chứa 108 gam 2 muối sunfat và 1,6 gam chất rắn không tan chỉ gồm 1 sắt kẽm kim loại. Giá trị của m làPhần 1 cho tính năng với dung dịch BaCl2 dư thu được 5,825 gam kết tủa trắng .Xem thêm : Nope Nghĩa Là Gì ? Yep Là Gì ? Yup Là Gì ? Phân Biệt Nope Với NoPhần 2 tan trong dung dịch NaOH dư thu được kết tủa Z, nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi được a gam chất rắn .Giá trị của m và a lần lượt là :Đốt cháy trọn vẹn 6,48 gam hỗn hợp X gồm : FeS, FeS2, S, Cu, CuS, FeCu2S2 thì cần 2,52 lít oxi và thấy thoát ra 1,568 lít ( đktc ) SO2. Mặt khác cho 6,48 gam X công dụng dung dịch HNO3 nóng dư thu được V lít khí màu nâu duy nhất ( đktc, loại sản phẩm khử duy nhất ) và dung dịch Y. Cho dung dịch Y tính năng với dung dịch Ba ( OH ) 2 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của V và m lần lượt là :Hỗn hợp X gồm Fe3O4, CuO, Al, trong đó oxi chiếm 25 % khối lượng. Cho 1,344 lít khí CO ( đktc ) đi qua m gam X ( to ), sau một thời hạn thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 bằng 18. Hòa tan trọn vẹn Y trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch chứa 3,08 m gam muối và 0,896 lít khí NO ( đktc, loại sản phẩm khử duy nhất ). Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây ?Hòa tan hết a mol FeCO3 vào dung dịch HCl ( lấy dư 10 % so với lượng cần dùng ) thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch X thu được b gam kết tủa. Biết mẫu sản phẩm khử của N + 5là khí NO duy nhất, những phản ứng đều xảy ra trọn vẹn. Biểu thức về mối quan hệ giữa a và b là Cơ quan chủ quản : Công ty Cổ phần công nghệ tiên tiến giáo dục Thành Phát

READ:  Mẫu đề nghị tạm ứng theo hợp đồng chi tiết chuẩn xác nhất

Tel: 0247.300.0559

gmail.comgmail.comTrụ sở : Tầng 7 – Tòa nhà Intracom – Trần Thái Tông – Q.Cầu Giấy – TP.HN Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240 / GP – BTTTT do Bộ tin tức và Truyền thông .

Share this post

Post Comment