Dai như đỉa ý nói gì ? Có nghĩa là gì ?

Dai như đỉa đói là ý nói bám chặt, dính chặt lấy, không chịu rời ra một phút nào.