Danh bất hư truyền có nghĩa là gì ?

Danh bất hư truyền có nghĩa là nói đến tiếng tăm. Người có danh tiếng truyền đi đúng với sự thực, không hề sai lệch.