Đáp án đề thi thpt quốc gia 2018 môn Tiếng Anh tất cả các mã đề

Đáp án đề thi thpt quốc gia 2018 môn Tiếng Anh tất cả các mã đề

- in Giáo Dục
791
Chức năng bình luận bị tắt ở Đáp án đề thi thpt quốc gia 2018 môn Tiếng Anh tất cả các mã đề

Đáp án đề thi thpt quốc gia 2018 môn Tiếng Anh tất cả các mã đề

MÃ Đề̀: 401

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.
49. 50.

 

MÃ ĐỀ: 402

1. B 2. B 3. B 4. C 5. A 6. C 7. B 8. D
9. C 10. A 11. C 12. B 13. C 14. C 15. A 16. B
17. D 18. C 19. D 20. D 21. D 22. B 23. B 24. A
25. B 26. D 27. D 28. A 29. B 30. D 31. C 32. B
33. A 34. B 35. B 36. D 37. A 38. C 39. C 40. A
41. D 42. D 43. C 44. D 45. C 46. D 47. C 48.
49. A 50. B

 

MÃ ĐỀ: 403

 

Câu 1 – Câu 11 – Câu 21 – Câu 31 – Câu 41 –
Câu 2 – Câu 12 – Câu 22 – Câu 32 – Câu 42 –
Câu 3 – Câu 13 – Câu 23 – Câu 33 – Câu 43 –
Câu 4 – Câu 14 – Câu 24 – Câu 34 – Câu 44 –
Câu 5 – Câu 15 – Câu 25 – Câu 35 – Câu 45 –
Câu 6 – Câu 16 – Câu 26 – Câu 36 – Câu 46 –
Câu 7 – Câu 17 – Câu 27 – Câu 37 – Câu 47 –
Câu 8 – Câu 18 – Câu 28 – Câu 38 – Câu 48 –
Câu 9 – Câu 19 – Câu 29 – Câu 39 – Câu 49 –
Câu 10 – Câu 20 – Câu 30 – Câu 40 – Câu 50 –

 

MÃ ĐỀ: 404

 

1. B 2. C 3. A 4. C 5. A 6. D 7. C 8. D
9. A 10. B 11. B 12. D 13. D 14. C 15. B 16.A
17. D 18. D 19. B 20. D 21. A 22. D 23. B 24. D
25. B 26. B 27. D 28. D 29. B 30. A 31. B 32. A
33. D 34. B 35. B 36. A 37. A 38. C 39. C 40. B
41. A 42. A 43. B 44. B 45. B 46. C 47. C 48. C
49. B 50. C

 

MÃ ĐỀ: 405

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.
49. 50.

 

MÃ ĐỀ: 406

 

1.B 2.D 3.D 4.B 5.C 6.D 7.A 8.C
9.D 10.B 11.C 12.D 13.D 14.C 15.C 16.D
17.C 18.A 19.A 20.A 21.D 22.C 23.B 24.B
25.B 26.D 27.B 28.B 29.B 30.D 31.C 32.A
33.B 34.A 35.B 36.D 37.C 38.A 39.A 40.D
41.D 42.C 43.A 44.A 45.B 46.B 47.B 48.A
49.C 50.C

 

MÃ ĐỀ: 407

 

1.C 2.D 3.C 4.A 5.A 6.C 7.B 8.B
9.D 10.A 11.B 12.C 13.D 14.B 15.D 16.A
17.B 18.A 19.C 20.B 21.A 22.A 23.C 24.C
25.A 26.D 27.A 28.C 29.B 30.D 31.B 32.A
33.C 34.B 35.D 36.C 37.C 38.C 39.D 40.C
41. 42.D 43. D 44.D 45.B 46. A 47.A 48.D
49.D 50. C

 

MÃ ĐỀ: 408

 

1.A 2.B 3.A 4.C 5.C 6.D 7.D 8.D
9.C 10.A 11.D 12.C 13.D 14.A 15.B 16.B
17.A 18.D 19.C 20.A 21.C 22.C 23.C 24.B
25.A 26.C 27.D 28.B 29.B 30.B 31.D 32.D
33.C 34.B 35.B 36.A 37.A 38.C 39.D 40.A
41.A 42.B 43.C 44.D 45.C 46.B 47.D 48.D
49.B 50.B

 

MÃ ĐỀ: 409

 

1.B 2.A 3.A 4.A 5.C 6.C 7.D 8.B
9.C 10.B 11.B 12.C 13.D 14.A 15.D 16.D
17.B 18.B 19.A 20.A 21.C 22.A 23.D 24.D
25.B 26.A 27.C 28.B 29.C 30.B 31.A 32.A
33.A 34.D 35.B 36.C 37.A 38.D 39.C 40.B
41.D 42.C 43. C 44. C 45. B 46.A 47.C 48.D
49.D 50.D

 

MÃ ĐỀ: 410

 

1.D 2.A 3.C 4.A 5.B 6.B 7.B 8.A
9.C 10.D 11.C 12.A 13.B 14.B 15.A 16.C
17.D 18.A 19.C 20.D 21.A 22.A 23.D 24.C
25.C 26.B 27.B 28.C 29.A 30.C 31.D 32.B
33.D 34.B 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.
49. 50.

 

MÃ ĐỀ: 411

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.
49. 50.

 

MÃ ĐỀ: 412

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.
49. 50.

 

MÃ ĐỀ: 413

 

1.A 2.C 3.C 4.C 5.A 6.D 7.A 8.D
9.C 10.C 11.C 12.D 13.D 14.B 15.B 16.  C
17.C 18.D 19.D 20.D 21.C 22.D 23.D 24.B
25.B 26.D 27.B 28.D 29.D 30.D 31.D 32.C
33.B 34.B 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.
49. 50.

 

MÃ ĐỀ: 414

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
33. 34. 35. 36. 37.A 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.
49. 50.

 

MÃ ĐỀ: 415

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.
49. 50.

 

MÃ ĐỀ: 416

 

1. 2. 3. 4. 5.C 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.
49. 50.

 

MÃ ĐỀ: 417

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.
49.A 50.

 

MÃ ĐỀ: 418

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.C 8.
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.
49. 50.

 

MÃ ĐỀ: 419

 

1.B 2.A 3.A 4.A 5.B 6.A 7.C 8.A
9.C 10.C 11.A 12.B 13.A 14.C 15.C 16.A
17.B 18.B 19.A 20.A 21.D 22.B 23.C 24.B
25.D 26.A 27.B 28.C 29.A 30.C 31.D 32.B
33.D 34.B 35.C 36.D 37.A 38. C 39.D 40.D
41.C 42.C 43.C 44.D 45.A 46.A 47.A 48.C
49.C 50.D

 

MÃ ĐỀ: 420

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.
49. 50.

 

MÃ ĐỀ: 421

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
33. 34. 35. 36. 37.C 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.
49.A 50.

 

MÃ ĐỀ: 422

 

1.D 2.C 3.B 4.D 5.B 6.D 7.C 8.B
9.B 10.D 11.B 12.C 13.C 14.C 15.A 16.D
17.B 18.D 19.B 20.B 21.C 22.A 23.A 24.C
25.C 26.A 27.A 28.C 29.C 30.A 31.B 32.C
33.B 34.B 35.C 36.D 37.A 38.D 39.A 40.D
41.D 42. 43.A 44.A 45.D 46.D 47.A 48.B
49.A 50.D

 

MÃ ĐỀ: 423

 

1.C 2.A 3.B 4.A 5.B 6.A 7.A 8.B
9.B 10.B 11.B 12.C 13.B 14.C 15.A 16.A
17.B 18.B 19.B 20.A 21.A 22.A 23.B 24.B
25.A 26.A 27.D 28.C 29.C 30.C 31.A 32.C
33.C 34.A 35.C 36.D 37.A 38.D 39.D 40.D
41.B 42.D 43.C 44.D 45.C 46.C 47.B 48.A
49.C 50. C

 

MÃ ĐỀ: 424

 

1.A 2.A 3.C 4.A 5.D 6.A 7.C 8.B
9.B 10.C 11.B 12.B 13.D 14.D 15.D 16.C
17.D 18.A 19.D 20.B 21.C 22.C 23.A 24.C
25.B 26.A 27.B 28.A 29.A 30.A 31.B 32.B
33.C 34.B 35.C 36.A 37.A 38.A 39.B 40.B
41.C 42.B 43.C 44.B 45.A 46.C 47.D 48.A
49.  B 50.A

 

You may also like

ADD là gì? Định nghĩa add là gì trong Facebook, zalo

ADD là gì? Định nghĩa add là gì