Đầu tắt mặt tối có nghĩa là gì ? Dùng câu này khi nào ?

Giải đáp nghĩa từ Đầu tắt mặt tối được hiểu là làm lụng vất vả, không lúc nào được nghỉ ngơi.