Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

- in Kinh Doanh
1883
Chức năng bình luận bị tắt ở Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn – Download mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—oOo—

BIÊN BẢN THU HỒI HÓA ĐƠN ĐÃ LẬP
Số 0123/BBTHHĐ

Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/20140 của chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP

Hôm nay, ngày …………./2014, đại diện hai bên gồm có:
BÊN A:
Địa chỉ:
Điện thoại: MST:
Do Ông (Bà): Chức vụ:
BÊN B:
Địa chỉ:
Điện thoại: MST:
Do Ông (Bà): Chức vụ:
Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: AA/14P số ngày để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/14P số ngày
Lý do thu hồi:
Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.
Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                             ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Có thể bạn cần Mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất 2018

You may also like

ADD là gì? Định nghĩa add là gì trong Facebook, zalo

ADD là gì? Định nghĩa add là gì