Phàm phu tục tử có nghĩa là gì ?

Từ này ý nói đến Loại người phàm tục, ngu dốt và thô lậu.